Daido Moriyama Around Tokyo Photo Gallery #02

04.07.2018

“K,” 2017 Getsuyosha © Daido Moriyama

“Pretty Woman” 2017 Akio Nagasawa Publishing © Daido Moriyama

“K,” 2017 Getsuyosha © Daido Moriyama

“Pretty Woman” 2017 Akio Nagasawa Publishing © Daido Moriyama

“K,” 2017 Getsuyosha © Daido Moriyama

“Pretty Woman” 2017 Akio Nagasawa Publishing © Daido Moriyama